Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Με το νέο ΕΣΠΑ, που δέχεται αιτήσεις από 6-2-2019, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους. Τα ποσοστά ενίσχυσης από το πρόγραμμα φτάνουν στο 100% της επιδότησης και αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και παρεμβάσεις για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά) με τη μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering). Η προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι η ύπαρξη μελέτης, που να τεκμηριώνει ότι η ηλεκτρική ισχύς, που παράγεται από ΑΠΕ δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης.
ΟΙ επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, περιγράφονται παρακάτω :

Περίοδος υποβολών αιτήσεων: 6 Φεβρουαρίου 2019  μέχρι μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από τη δημοσίευσή της

Συνολικός προυπολογισμός: 400 εκατ. €

Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €  – Επιδότηση 50% έως 65%

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.
 •  

Επιδοτούμενες δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
  • παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ – φωτοβολταϊκά net metering
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες

Περισσότερες πληροφορίες για το επιδοτούμενο πρόγραμμα  “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις” μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020: πατήστε ΕΔΩ